By Fresco Cave Suites, Jul 18 2020 06:42AM


Haremlik ve Selamlık arasındaki avluda, sütun üzerinde yer alan Karataş birçok Ürgüp evi ve kaya barınaklarında rastlanan karataşlardan bulunabilen en irisi ve en Karakteristiğidir.


Friglerin (MÖ 12.yy -MÖ 275) Ana Tanrıçası Kibele'nin simgesidir.MÖ 3.yy'da Kibelenin Kartaşı Roma'ya götürülmüş ve Karataş fetişi Roma Panteonu'nda kutsal tapınaklarda yüksek bir mevki almıştır.


Bu taş,kullanıldığı dönemlerde de aynı şekilde oval kısmı üstte, güneş yönüne konarak ana tanrıça Kibele'nin aydınlığını simgelemekteydi.Tarih öncesi dönemlerden beri Anadolu'da taş inancı önemli bir yere sahipti.Sümer Akad, Babil ve Mısır'da taşlar muska ve tıslım uğur olarak görülüyordu. Taş tanrısı vardı.Akadlarda " canlı hakikat taşı" tanrıların en büyüğü olan Güneş tanrısına denk bir güce sahipti. Tapınak ve sarayların da en önemli süsüydü.


Yüksek kayaların yeryüzünün merkezi dünyanın ortası olduğuna inanılması, otelimizin arkasındaki büyük kaya kütlesinin ( Kadı Kalesi) "Katugala" (Ana Tanrıça Tapkısı) yerlerinden birisi olması, bu taşın bu kaya tapınakta kullanılmış olması olasılığını arttırmaktadır.


Black Stone of Cybele (Mother Goddess)


The black stone of Cybele standing at the big yard between Haremlik and Selamlık houses, is one of the biggest and a typical stone founded in Ürgüp. It can be found lots of old Ürgüp houses and caves, a carryover from pegan days of Anatolia.It is the symbol of mother goddess of Phrygian(12th century BC -275 BC) Cybele. The black stone of Cybele has trasferred to Rome and added to Rome's pantheon Gods. In ancient times, the polished side of the stone was placed up towards the sun as it is today and reflect the light of Cybele and heavens. 

Screen Shot 2017-08-15 at 09.28.15 Ana Sayfa Dön Screen Shot 2017-08-15 at 09.51.34

Fresco Blog